ಗಿರಿಲಹರಿ

ಮನವೆಂಬ ಮಂಗ

ವಾಹನ ಓಡಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಡಿ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಡಾ.ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್ಟ ಅಂಕಣ: ಗಿರಿಲಹರಿ