ಅನಿಕತೆ

ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ

ಅನಿತಾ ನರೇಶ್ ಮಂಚಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನಮ್ಮದಾದಂತೆ  ಅದರೆಡೆಗೆ ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯೂ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೂ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಚೈತನ್ಯವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಳಿಯಬೇಕು.